Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs Projesi Serbest Posterleri

13 Mayıs 2016 günü gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi 6. Lisans Araştırma Projeleri Şenliği'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs" projemizin sunumunda yer alan Serbest Posterlerimiz ve İçeriği

 

 

KADIN DOSTU KAMPÜS'ÜN AMAÇLARI

 1. Karar alma süreçlerine cinsiyet eşitliği ilkesinin dâhil edilmesi için üniversitelerin kapasitelerinin artırılması
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren üniversite birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi
 3. Kampüs içi kadınların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 4. Üniversitelerde cinsiyet eşitliği mekanizmalarının işleyişinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

KADIN DOSTU KAMPÜS’ÜN ŞARTLARI

 1. Karar alma mekanizmalarına/süreçlerine  kadınların etkin katılımının arttırılmasının sağlanması
 2. Toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan ve bütçe  hazırlama yaklaşımının geliştirilmesi
 3. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kampüs içinde  bilgilendirici çalışmalar yürütülmesi
 4. İdari ve akademik kadroda kadın-erkek istihdamının eşit düzeyde olmasının sağlanması
 5. Eşitlik birimleri/komisyonları oluşturulması, eşitlik eylem planlarının hazırlanması
 6. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları birimleri ile diğer birimlerin diyaloglarının geliştirilmesi
 7. Cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması için bilgi sistemi oluşturulması
 8. İdari ve akademik kadronun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının arttırılması
 9. Kampüs içinde temel hizmetlerin (ulaşım, konut, güvenlik, spor, altyapı sistemleri vb) kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak kaliteli ve kapsamlı hale getirilmesi
 10. Hizmet sağlayıcılara (temizlik görevlileri, kantinlerde çalışan kasiyerler, aşçılar gibi hizmet personelleri) toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimi verilmesi
 11. Kampüste doğabilecek şiddet eylemlerine karşı güvenliğin sağlanması, cinsel tacize ve saldırıya karşı birimlerin oluşturulması

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KADINLAR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MÜCADELESİ TARİHİNİ YAZIYOR!


Feminizm kısaca cinsiyetçiligi, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeyi amaçlayan bir harekettir (Bell Hooks, Feminizm Herkes Içindir, 2012, s.12). Dolayısıyla feminizm; sistemin herkes tarafından ve herkes için cinsiyetçi dezavantajlar yaratabilecegine vurgu yapar. Feminist hareketin genel amacı var olan ataerkil düzendeki cinsiyetçi yapıyı dezavantajlı grupların durumu esitleninceye kadar dönüstürmektir. Feminist ideoloji basta kadın hareketleri olmak üzere LGBTI’ların hak mücadelelerini ve erkeklik çalısmalarını (men’s studies ya da masculinity studies) yönlendirmekte ve etkilemektedir
(A. Aslı Simsek-R. Volkan Öner, “Medyanın Olumsuz İnşasına Karşı Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yönetimi Bağlamında Bir İmaj Çalısması”, s. 370).

1791: Fransa’da Olympe de Gouges kadınlar için eşit oy hakkı tanınmasını istedi ve Kadın Hakları Beyannamesi’ni yayımladı. (Kadın Hakları Beyannamesi)

8 Mart 1857: ABD'nin New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretleri, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yaptı (8 Mart Emekçi KadınlarIN Grevi)

1869: Osmanlı’da kadınlar ilk dergilerine 1869 yılında kavuştu. Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen haftalık 'Terakk-i Muhadderat' dergisi yayımlanmaya başlandı. Bu tarihten itibaren Kadın dergilerinin sayısı Cumhuriyet'e kadar 40'a ulaştı: Başlıcaları Hanımlara Mahsus Gazete, Şüküfezar, Demet, Mehasin, Kadın, Kadınlar Dünyası’dır. (İlk Kadın Dergileri)

1892: İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım "Muhadarat" adlı ilk romanını kendi adıyla yayımladı. (Fatma Aliye Hanım-Muhadarat)

1909: İlk Türk kadın siyasetçi Emine Semiye Hanım Osmanlı Demokrat Fırkası yönetim kuruluna seçildi. (Emine Semiye Hanım-Osmanlı Demokrat Fırkası)

1903: İngiltere’de Emmeline Pankhurst kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele veren Süfrajet Hareketini başlattı.(Emmeline Pankhurst-Süfrajet Hareketi)

1910: Danimarka'nın Kopenhag şehrinde  düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin, 8 Mart 1857'de New York'ta başlayan kadın haklarının kazanılması mücadelesinin, her yıl "kadın günü" olarak kutlanmasını önerdi ve bu öneri oybirliğiyle kabul edildi. (Clara Zetkin-8 Mart Kadın Günü)

19 Mart 1911: İlk kez Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de yüz binlerce kadın ve erkek değişik aktivitelerle "kadın günü"nü kutladılar, oy verme ve seçme-seçilme haklarının yanı sıra meslek edinme ve mesleki eğitim görme haklarını istediler.(Meslek Edinme ve Mesleki Eğitim Görme Hakkı Talebi)

1928: Süfrajet Hareketi İngiltere’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandırdı.(İngiltere-kadınların seçme ve seçilme hakkı)

1913: Osmanlı Devleti’nde Kadınlar Dünyası adında feminist bir dergi yayın hayatına başladı. Aynı zamanda kadınların hak mücadelesi için kurulan Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin yayın organı oldu. (Kadınlar Dünyası)

1923: Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’ndeki kadın aktivistler Nezihe Muhiddin öncülüğünde kadınların siyasal haklarını savunmak üzere "Kadınlar Halk Fırkası" adıyla ilk kadın partisini kurdular. (Nezihe Muhiddin-Kadınlar Halk Fırkası)

1933: Türkiye’de Kadınlar muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etti. (kadınların muhtar ve ihtiyar heyeti seçme ve seçilme hakkı)

1934: Kadınlar milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kazandı. (Genel seçimler-kadınların seçme ve seçilme hakkı)


1935: Kadınların seçme ve seçilme hakkını ilk kez kullandığı seçimler yapıldı. Cumhuriyet döneminde yüzde 4,6 ile 2007 yılına kadar parlamentoda ulaşılan en yüksek kadın üye oranına ulaşıldı. (ilk kadın parlamenterler)

1947: İffet Halim Oruz, otuz yıl süren (1979’ kadar) bir kadın yayını olan Kadın Gazetesi'ni çıkarmaya başladı. (İffet Halim Oruz- Kadın Gazetesi)

16 Aralık 1977: Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü, 8 Mart'ın, tüm kadınlar için "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırdı. ("Dünya Kadınlar Günü" lan edildi)

1983: Kadın Çevresi adı ile “ev içinde ve ev dışında ücretsiz ve ücretli çalışan kadınların emeğine dayalı ve bu emeği değerlendirme” amacıyla bir “yayıncılık, hizmet ve danışmanlık” şirketi kuruldu. (Kadın Çevresi)

1985: Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) imzaladı ve sözleşme ertesi yıl yürürlüğe girdi. (CEDAW)

Mart 1986: TBMM’ye hitaben 4 bin kadar kadının imzaladığı ve mevcut yasaların, CEDAW  ile uyumlu hale getirilmesini talep eden bir dilekçe yazıldı. (4 bin kadının imzasını taşıyan dilekçe)

1987: Kadınlar, Çorum’da bir hakimin üç çocuklu bir kadının dayak yediği için açmış olduğu boşanma davasını “ Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” gerekçesi ile reddetmesi üzerine söz konusu kararı protesto etmek amacı ile “Dayağa Karşı Dayanışma” kampanyası başlattı. 12 Eylül sonrasının ilk kitlesel mitinginde, 2500 kadın yürüdü. (Bağır Herkes Duysun: Dayağa Karşı Dayanışma)

1989: Üniversitelerde kadın sorunları ve araştırmaları merkezleri açıldı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı başladı. (İlk KASAUM’lar)

Kasım 1989: Kadınlar, cinsel taciz ve saldırılara karşı kendilerini korumak ve bu konuya dikkat çekmek için “Cinsel Tacize Hayır” kampanyası başlattılar. Kampanya çerçevesinde mor iğneler sattılar. Bu kampanya “Mor İğne Kampanyası” olarak da anılmıştır.12 Kampanyada iğnenin seçilmesi cinsel tacizin bir saldırı olduğunu ifade etmek için ve bir tür silah sayılabilecek bir şeyi tacize uğrayan kadınların kullanmaya hakları olduğunu, bunun meşru müdafaa olduğunu göstermek için seçilmiştir. (Mor İğne Kampanyası)

1990'lar: “Bekaret Kontrolüne Hayır”, “Bedenimiz Bizimdir” kampanyası ve Türk Ceza Kanunu 438. maddenin değiştirilmesi kampanyaları yapıldı: Üç çocuklu bir anne tecavüze uğramıştı. Mahkeme Türk Ceza Kanunundaki 438 inci maddeye dayanarak tecavüzcü erkeğin cezasını, tecavüz ettiği kadın fahişe olduğu için, üçte iki oranında indirmişti. Antalya Sulh Ceza Mahkemesinin karara itirazı, Anayasa Mahkemesi'nden döndü: İffetli kadınların mağduriyeti daha fazlaydı. Kadınlar yasaların iffetli iffetsiz olarak yorumlanmasına tepkiyi “Haklı tecavüz yoktur, bedenimiz bizimdir” adlı yürüyüşte verdiler. Sonunda madde, yasa ile yürürlükten kaldırıldı. (“Bekaret Kontrolüne Hayır”, “Haklı tecavüz yoktur, Bedenimiz Bizimdir” kampanyaları)

1993: Kadın Dayanışma Vakfı, Altındağ Belediyesinin desteğiyle kadın danışma merkezi ve kadın sığınma evini açtı. (Kadın Dayanışma Vakfı)

1995: Kurulduğundan bu yana, açtığı kadın danışma merkezi ile şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık hizmeti veren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, ilk kadın sığınağını açtı. (Mor Çatı)

1999: BM Genel Kurulu 1999 yılında Mirabal Kardeşler'in ölüm yıl dönümü olan 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Mirabal kardeşler olarak bilinen Patria, Minerva ve María Teresa; 1930'dan 1961'e değin Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele veriyordu. 1960 yılında diktatörlük karşıtı mücadeleleri ülke çapına yayıldı. 25 Kasım 1960 tarihinde diktatörlüğe karşı mücadele ettikleri için diktatörlük askerlerince tecavüz edilerek öldürüldü. Öldürülmeleri kamuoyuna araba kazası olarak duyuruldu. Kurdukları Clandestine Hareketi öldürülmelerinden bir yıl sonra diktatörlüğün yıkılmasında önemli rol oynadı.( 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü)

2000’ler: Cinsiyetçiliğin kanunlardan ayıklanması yönündeki çabalar meyvesini verdi. Barolar içinde kurulan “Kadın Hukuku Komisyonları” ve imza kampanyalarının bu sürece katkıları büyük oldu. KASAUM’ların mücadelesi ve öncülüğünde Üniversitelerde CTS’ler kurulmaya başlandı ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri müfredata girdi. (Kadın Hukuku Komisyonu, CTS’ler ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri)

2010’lar: Daha eşitlikçi bir dünya için mücadele devam ediyor..

2015: Atılım Üniversitesi’nde "Toplumsal Cinsiyet Esitligine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs” Projesi yürütülmeye baslanıyor!

8 Mart 2016: Atılım Üniversitesi’nde “Kadınlar Elele” Kadınlarla Elele” Senligi ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü el ele senliklerle kutlanıyor!

 ♦